นางสาววีนาภัทร์ พงษ์ภา

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

งานด้านบริการวิชาการ
    1. ดำเนินการบริการวิชาการและอบรมการฝึกสอนนาฏศิลป์ไทยและศิลปะพื้นบ้านแก่บุคลากร ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย     
    2. ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงเผยแพร่ทางด้านนาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน  ล้านนาให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
    3. ดำเนินการส่งเสริมด้านศิลปะพื้นบ้าน ดนตรีไทยพื้นเมือง
    4. ดำเนินการส่งเสริมจัดทำโครงการต่าง ๆ และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่ออนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ศิลปะพื้นบ้าน และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยมุ่งเน้นในส่วนของ
        นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนา
    5. ดำเนินการควบคุมดูแลการฝึกซ้อมดนตรีพื้นเมือง ดนตรีไทย นาฏศิลป์ แก่นักศึกษา   ในเวลา  จัดให้มีการสอนดนตรีไทยให้แก่นักศึกษาหรือบุคลากร  ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
    6.  ดำเนินการคิดและออกแบบการแสดงดนตรีพื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่     ตามโอกาสต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และเพื่อการสร้างสรรค์และยกระดับผลงานทางศิลปวัฒนธรรมใหม่ๆ ให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น
    7.  ดำเนินการบริการให้ยืมวัสดุ ครุภัณฑ์ ในส่วนดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน
    8.  ดำเนินการดูและจัดเก็บ รักษา ซ่อมบำรุง เครื่องดนตรีไทย และเครื่องดนตรีพื้นเมือง
    9.  ดำเนินการควบคุมนักศึกษาโควตาผู้มีความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนา และจัดทำรายงานประจำเดือน

ภาระงานรอง

    1.  ดำเนินการจัดทำรายงานผลกิจกรรมการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม กพร. สมศ.  ตามไตรมาส แผนงบประมาณประจำปี ของงานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
    2.  ดำเนินการจัดทำรายงาน กพร. สมศ. ตามไตรมาส แผนงบประมาณประจำปี
    3.  ดำเนินการจัดทำเอกสารการประเมินตนเอง ( SAR ) เพื่อเตรียมการประเมินของงานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม (ควบคุมภายใน)
    4.  ดำเนินการกิจกรรม 5 ส.
    5.  ปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา