นางสาวเมริษา ยอดหอม

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
    1. ดำเนินการบริการวิชาการงานด้านข้อมูลงานด้านศิลปวัฒนธรรมแก่บุคลากร ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
    2. ดำเนินการขออนุมัติจัดโครงการด้านส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาศาสนา งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
    3. ดำเนินการประสานงานจัดซื้อจัดจ้าง ของงานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
    4. ดำเนินการงานทะเบียนคุมพัสดุ และรายงานการเบิกจ่ายพัสดุ
    5. ดำเนินการตรวจสอบประสานงานกับชมรมต่างๆ ในการดำเนินการสอบราคาวัสดุ
    6. ดำเนินการให้คำปรึกษา ติดต่อประสานงานดำเนินการประสานงานกับชมรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
    7. ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ งานงานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม และรวบรวมจัดส่ง
    8. ดำเนินการควบคุมงานทะเบียนออกเลขหนังสือ ของงานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
    9. ดำเนินการรวบรวมแผนยุทธศาสตร์ คำของบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงิน รายได้ ประจำปีตามโครงการแผนยุทธศาสตร์ ของงานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
    10.ดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและเอกสารการประกันคุณภาพภายในตาม องค์ประกอบคุณภาพ  ของงานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม

ภาระงานรอง
    1. จัดทำเอกสารการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อเตรียมการประเมินจาก (กพร. สมศ.)
    2. จัดทำเอกสารประเมินตนเองรวบรวม  วิเคราะห์ข้อมูลและเอกสารการบริหารความเสี่ยง (ระบบการ ควบคุมภายใน)  ของงานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
    3. ดำเนินการกิจกรรม 5 ส.
    4. ปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา