นางกัณณิกา ข้ามสี่

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้"

ภาระงานหลัก
    1. บริหารจัดการ การประเมินตนเอง (SAR) เพื่อเตรียมการประเมินจาก (กพร. สมศ.)
    2. บริหารจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเอกสารการบริหารความเสี่ยง (ระบบการ ควบคุมภายใน)  ของงานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
    3. ดำเนินการกิจกรรม 5 ส.
    4. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการกิจกรรมของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
    5. เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรการ การเงิน ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
    6. ปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา