นายวุฒิภัทร เกตุพัฒนพล

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ หัวหน้างานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

งานด้านบริหาร
    1. บริหาร และประสานงานควบคุม ดูแลพิจารณาสั่งการ การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนวางแผนในการดำเนินงานการให้บริการ การให้บริการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในงานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
    2. บริหารจัดการดำเนินการส่งเสริม บูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรม บริหารจัดการ ตามโครงการที่จัดตามแผน ควบคุมดูแลการดำเนินงานการจัดระบบงานในหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
    3. บริหารจัดการส่งเสริมบริการบูรณาการนาฏศิลป์  ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน กิจกรรมนักศึกษา ด้านวิชาการแก่ชุมชน    และสนับสนุนเผยแพร่การแสดงนาฏศิลป์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศ
    4. บริหารจัดการดำเนินงานให้คำปรึกษาแนะนำและให้บริการจัดกิจกรรมแสดงดนตรีนาฏศิลป์ และศิลปวัฒนธรรม ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนควบคุมการดำเนินงานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและให้บริการแสดงตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
    5.  บริหารจัดการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์การแสดง เครื่องดนตรี ซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุ  ครุภัณฑ์ ภายในมหาวิทยาลัย และภายนอก 
    6.  บริหารจัดการ ควบคุมดูแลให้คำปรึกษานักศึกษาโควตานาฏศิลป์ดนตรีไทย  
    7. ปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
    8. บริหารจัดการ วิเคราะห์ข้อมูลและเอกสารการประกันคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ  ของงานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม

ภาระงานรอง

    1.  ดำเนินการศึกษาวิวัฒนาการวัฒนธรรมการเกษตรและรวบรวมข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน ทั้งในองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
    2.  รวบรวมและจัดแสดงเรื่องราวประวัติแม่โจ้ ปรัชญา บุคคลสำคัญ ข้อมูลประวัติสถานที่สำคัญของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
    3.  เขียนบทความ สารคดี องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    4.  ควบคุม และทำการฝึกสอนดนตรีไทย
    5.  ปฏิบัติกิจกรรม 5 ส และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาหน่วยงาน(KM)
    6. ปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา