เกี่ยวกับหน่วยงาน

         ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2552 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2552 เพื่อให้การดำเนินงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เติบโตมั่นคงยั่งยืนตอบสนองนโยบายและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในด้านการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย อาคารเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี  การปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  จึงต้องมีการบริหารจัดการพื้นที่ (Zoning)  โดยจัดพื้นที่ในการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมไทย ที่เป็นมรดกตกทอดจากอดีตจวบจนปัจจุบัน เพราะเป็นขนบธรรมเนียมที่มีการปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา  และความภูมิใจในความเป็นเอกลักษณ์ของไทย ซึ่งศิลปวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรือง มีแบบแผนและเอกลักษณ์  ประกอบด้วยศาสนา  ภาษา  วรรณกรรม  จิตรกรรม  ศิลปกรรม  ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  หัตถกรรม โบราณวัตถุ  ผ้าและการแต่งกายแบบไทย  นาฏศิลป์  ดนตรี  ขนบธรรมเนียมประเพณี  กีฬาและการละเล่นไทยที่เป็นแบบอย่างอันดีงาม  ซึ่งศิลปวัฒนธรรมที่เข้มแข็งเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทางปัญญา  พัฒนาทางศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้เจริญก้าวหน้า  การอนุรักษ์หวงแหนเป็นสิ่งดีงาม และต้องมีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เจริญก้าวหน้า การมีวิสัยทัศน์และการอนุรักษ์ให้ถูกต้องตามแบบแผนที่ชัดเจน  การพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ ช่วยปลูกจิตสำนุกให้คนไทยธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ ของไทยให้คงอยู่สืบไป

ปรัชญา

ศิลปวัฒนธรรมนำชีวิตมุ่งสัมฤทธิ์คุณค่าความเป็นไทย

 

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์รวมศิลปวัฒนธรรมด้านการเกษตรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

อัตลักษณ์

เป็นผู้นำด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย” 

 

พันธกิจ/แผนยุทธศาสตร์

1. เป็นศูนย์รวบรวมศึกษาค้นคว้าวิจัยเผยแพร่สืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านการเกษตรสนองโครงการพระราชดำริอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและก่อให้เกิดมูลค่าทางศิลปวัฒนธรรมที่สามารถพึ่งตนเองในอนาคต

2. เป็นศูนย์รวบรวมความรู้วิถีชีวิตความเป็นอัตลักษณ์แม่โจ้จากอดีตสู่ปัจจุบัน

3. เป็นหน่วยงานส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับนักศึกษาบุคลากรด้านกิริยามารยาทพิธีการ พิธีกรรม สังคม คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมดนตรีและนันทนาการ

4. สร้างเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสู่องค์กรสถาบันทั้งภายในและต่างประเทศ

 

วัตถุประสงค์

1.  ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่นักศึกษาเยาวชนและผู้ที่สนใจทั่วไป  ให้บริการด้านวิชาการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ด้านกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ด้านดนตรีไทย  ดนตรีพื้นเมือง  และนาฏศิลป์ด้านพิธีการพิธีกรรมทางศาสนาต่างที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตรวมถึงการอบรมการสอนเรื่องกิริยามารยาทของไทย สร้างเสริมศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระบบวิถีชีวิตไทยที่ดีงาม ใช้กระบวนการเรียนรู้ทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม  ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนไทยให้ถึงพร้อมด้วยภูมิรู้และภูมิธรรม ทั้งที่เป็นการเรียนรู้ในระบบและนอกระบบ ให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์  เพื่อให้คนไทยสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสมานฉันท์เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน  อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.  เป็นแหล่งรวบรวมศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์ของใช้วิถีชีวิตพื้นบ้านในอดีตเครื่องมือเครื่องใช้วิวัฒนาการทางการเกษตร 

3. เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมให้แพร่หลายไปสู่สังคมเป็นแหล่งที่รองรับการดูงานของชุมชนและท้องถิ่นที่มีศักยภาพสามารถขยายตัวไปสู่สังคมระดับโลกได้

4. มีกิจกรรมอนุรักษ์ส่งเสริมพัฒนาและเกิดการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่และก่อให้เกิดรายได้เป็นการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงตนเองได้ 

5. เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้อัตลักษณ์ความเป็นแม่โจ้ 

 

นโยบาย/ กลยุทธ์

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการ  การให้บริการและการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองและสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยดังนี้

1.  พัฒนาความสามารถทักษะและเพิ่มพูนความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมจริยธรรมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของนักศึกษาและเยาวชนและสามารถเป็นทูตทางวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ

2 .  เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้การศึกษาค้นคว้าวิจัย  เผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีไทยและพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย

3.  ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและมีการสนับสนุนการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทยให้ยั่งยืนสืบไป

4. ให้บริการวัสดุอุปกรณ์ด้านดนตรีไทยดนตรีไทยสากลด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านเครื่องเสียงและช่างเทคนิคและอุปกรณ์อื่นๆ 

5. ให้บริการวิชาการด้านดนตรีและนันทนาการความรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปะพื้นบ้าน

6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและฟื้นฟูอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกองค์กร

7.  ส่งเสริมสนับสนุนและให้บริการข้อมูล  ประสานงานการทำงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ